De Armeens-Apostolische Kerk

De Armeens-Apostolische Kerk (Armeens: Հայ Առաքելական Եկեղեցի, Hay Arakelagan Yegeghetzi) is een zelfstandige kerk, gesticht in Armenië. Ze behoort sinds het concilie van Chalcedon (451) tot de Oriëntaals-orthodoxe kerken. De term “apostolisch” werd toegevoegd, omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus. In 301 werd het christendom officieel door de Armeniërs geaccepteerd als staatsgodsdienst. In de officiële Kerstening van Armenië speelden St. Gregorius de Verlichter, de beschermheer van de Armeense Kerk, en de heerser in die tijd Koning Tiridates III, een centrale rol. Hiermee waren de Armeniërs de eersten in de geschiedenis die het christendom tot staatsgodsdienst verklaarden. In 451 was Armenië niet vertegenwoordigd op het concilie van Chalcedon, daar het te druk verwikkeld was in de strijd tegen de Perzen. Toen de bevrijding een (voorlopig) feit was en men de besluiten van het concilie vernam, wees men deze af. In 505 koos de Armeense kerk formeel voor het miafysitisme. Ze scheidde van Rome en Byzantium.

Geloofsbeleving

De Armeense spiritualiteit is sterk bepaald door het lijden. Jezus’ dood en verrijzenis worden met de collectieve ervaring van lijden verweven in de Armeense gebeden en religieuze liederen. De liturgische taal is klassiek Armeens, ook wel Grabar genoemd.

Zoals de andere Oriëntaals-orthodoxe kerken beroept de Armeens-Apostolische Kerken zich wat de geloofsleer betreft op de eerste oecumenische concilies van de ongedeelde kerk, n.l. het Eerste Concilie van Nicaea (325), het Eerste Concilie van Constantinopel (381) en het Concilie van Efeze (431). De Armeens-Apostolische Kerk gebruikt – sinds 1924 – de gregoriaanse kalender.

De Armeens-Apostolische Kerk heeft twee katholikoi: Karekin II van Edzjmiatsin, Armenië en Aram I van Antelias, Libanon. Daarnaast bestaan er twee patriarchen: een in Jeruzalem en een in Constantinopel.
Alle vier hebben ze een grote mate van kerkelijke autonomie, maar de katholikos van Edzjmiatsin, die zichzelf ‘katholikos van alle Armeniërs’ noemt, wordt mede gekozen door Armeniërs uit de diaspora en fungeert als primus inter pares. Het is aan Karekin I te danken dat de historisch gegroeide tegenstelling tussen de beide katholikos-zetels is bijgelegd.

Parochies in Nederland

In Nederland telt de Kerk ca. 25.000 leden. Er zijn Armeense parochies gevestigd in:

Voor meer informatie, zie: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Armeens-Apostolische_Kerk

http://www.armeensekerk.org